Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 27 marca 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. "Lato w Korzkwi 2019". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie na zadanie pn. "Lato w Korzkwi 2019" - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 12 marca 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. "Lato w Korzkwi 2019". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Oferta Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie na zadanie pn. "Lato w Korzkwi 2019" - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

W okresie od 13 do 25 lutego 2019 r. Województwo Małopolskie realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań. Głownym celem przeprowadzonego badania jest aktualizacjia wiedzy na powyższe tematy w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji działających na terenie województwa małopolskiego. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 25 lutego 2019 roku - szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ  

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej do dnia 25 lutego 2019 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQU8T3I7UoFDG1fAtA68MpQnZcnR3L-JpzUbEdGfamxbjaLA/viewform

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia Korzkiew wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn." Przygotowanie i przeprowadzenie VIII Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty istnieje możliwość zgłoszenia do niej uwag.

Oferta Stowarzyszenia Korzkiew  pn." Przygotowanie i przeprowadzenie VIII Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi" - pobierz plik
KRS - pobierz plik

Zielonki, 28.08.2018 r.

Sekretarz Gminy

(-) Beata Potoniec

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. (załącznik do uchwały nr XXXIII/94/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.), w związku z Zarządzeniem nr 117/2018 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018”:
zwołuję posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018” na dzień 22 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie...