1.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 XIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XI sesji.
4. Sprawozdania z prac komisji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
2) Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2020;
3) zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2020 roku Gminy Zielonki z  Gminą Miejską Kraków w  zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
4) zmieniająca uchwałę Nr XLII/130/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na obszarze gminy Zielonki niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych form wychowania przed-szkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert;
5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Zielonki do środowiskowych domów samopomocy zlokali-zowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
6) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
7) zmiany uchwały Nr VI/21/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2019;
8) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w miejscowości Pękowice;
9) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2019;
10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
11) przekazania wniosku według właściwości;
12) przekazania pisma według właściwości;
13) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zielonki na rok 2020.
6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy bieżące i komunikaty.
8. Zamknięcie sesji. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko